Ứng dụng thực tế của SIMATIC WinCC OA Server (SCADA)

WinCC OA (WinCC Open Architecture) được lựa chọn thiết kế cho các ứng dụng công việc có quy mô từ vừa tới lớn và có độ phức tạp cao cũng như cho các dự án có yêu cầu đặc biệt...