Công nghiệp -Tự Động Hóa

SQL là gì? Tìm hiểu tổng quan về “Structured Query Language”

STTnghi vấnCâu trả lời1SQL là gì?SQL là viết tắt của Structured Query Language – tiếng nói truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). SQL là tiếng nói cơ sở dữ liệu, được sử dụng để tạo, xóa, lấy những hàng và sửa đổi những hàng.2Làm thế nào để chọn lựa tất cả bản ghi từ table?Sử dụng cú pháp sau: Select * from table_name;3khái niệm JOIN và những loại JOIN khác nhau?Từ khóa JOIN được sử dụng để nạp dữ liệu từ hai hay nhiều bảng liên quan. Khi cần truy vấn những cột dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau để trả về trong cùng một tập kết quả, cần sử dụng từ khóa “JOIN”
Loại JOIN là –
INNER JOIN (Hoặc JOIN)
LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN)
RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN)
FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN)
CROSS JOIN
SELF JOIN4Cú pháp để thêm bản ghi vào một bảng là gì?Để thêm bản ghi trong một bảng cú pháp INSERT được sử dụng.
Ví dụ:INSERT into table_name VALUES (value1, value2..);5Làm thế nào để bạn thêm một cột vào một bảng?Để thêm một cột khác trong bảng sử dụng lệnh.
ALTER TABLE table_name ADD (column_name);6Xác định câu lệnh Delete SQL.Xóa được sử dụng để xóa hàng hoặc những hàng từ một bảng dựa trên điều kiện được chỉ định. Cú pháp cơ bản như sau:
DELETE FROM table_name <br> WHERE <Condition>7Xác định COMMIT?COMMIT lưu tất cả những thay đổi được thực hiện bởi những câu lệnh DML.
DML cho phép thực thi những câu truy vấn, bao gồm cú pháp để cập nhật – sửa đổi, chèn thêm và xoá những mẩu tin.8Khóa chính (PRIMARY KEY ) là gì?Khóa chính là cột có những trị giá xác định duy nhất mỗi hàng trong một bảng. trị giá khóa chính không bao giờ được sử dụng lại.
Một cột là PRIMARY KEY thì không được phép có trị giá NULL.
Một bảng chỉ cho phép tối đa một PRIMARY KEY.
Mỗi bảng đều cần có khóa chính.9Khóa ngoại (Foreign key) là gì?Khi một trường khoá chính của một bảng được thêm vào những bảng có liên quan để tạo ra trường phổ biến có liên quan tới hai bảng, nó được gọi là khoá ngoại trong những bảng khác. những ràng buộc khóa ngoại thực thi toàn vẹn tham chiếu.10CHECK Constraint – Ràng buộc CHECK là gì?Một ràng buộc CHECK được sử dụng để giới hạn những trị giá hoặc loại dữ liệu có thể được lưu trữ trong một cột. nếu như bản ghi không liên quan được điều kiện này, thì sẽ không được lưu trữ vào trong bảng.11Một bảng có thể có rất nhiều hơn một khoá ngoại?Đúng, một bảng có thể có rất nhiều khóa ngoài và chỉ có một khóa chính.12Trường dữ liệu BOOLEAN có trị giá nào?Đối với trường dữ liệu BOOLEAN, có hai trị giá: -1 (TRUE) và 0 (FALSE).13Thủ tục lưu trữ (stored procedure) là gì?Một thủ tục lưu trữ là một tập hợp những truy vấn SQL có thể lấy đầu vào và gửi lại đầu ra.14IDENTITY trong SQL là gì?Một cột IDENTITY trong SQL sẽ tự động sinh ra những trị giá số tự tăng. Có thể khái niệm trị giá khởi đầu và gia tăng của cột nhận dạng.15NORMALIZATION – Chuẩn hóa trong sql là gì?Quá trình thiết kế bảng để hạn chế sự thừa số liệu được gọi là chuẩn hóa. Chúng ta cần phải chia một cơ sở dữ liệu thành hai hay nhiều bảng và xác định những mối quan hệ giữa chúng.16Trigger là gì ?Trigger là một thủ tục dược thực thi từ phía máy chủ CSDL khi một sự kiện bảng xảy ra (Chèn, cập nhật hoặc xóa lệnh thực hiện đối với một bảng cụ thể) .17Làm thế nào để lấy ra những hàng ngẫu nhiên từ một bảng?Sử dụng mệnh đề SAMPLE chúng ta có thể chọn lựa những hàng ngẫu nhiên.
Ví dụ:
SELECT * FROM table_name SAMPLE (10);18Cổng TCP/IP nào mà SQL Server chạy?Mặc định SQL Server chạy trên cổng 1433.19Viết một truy vấn SELECT SQL mà trả về mỗi bản ghi chỉ một lần từ một bảng?Để có được mỗi tên một lần duy nhất, chúng ta cần phải sử dụng từ khoá DISTINCT.
SELECT DISTINCT name FROM table_name;20DML và DDL trong sql là gì?DML là viết tắt của tiếng nói Thao tác Dữ liệu ( Data Manipulation Language): INSERT, UPDATE và DELETE là những câu lệnh DML.
DDL là viết tắt của tiếng nói khái niệm Dữ liệu (Data Definition Language): CREATE, ALTER, DROP, RENAME là những câu lệnh DDL.21Lệnh nào để đổi tên một cột trong đầu ra của truy vấn SQL?Có sử dụng cú pháp sau đây.:
SELECT column_name AS new_name FROM table_name;22trình tự của SQL SELECT?trình tự những mệnh đề SQL SELECT là: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY. Trong đó SELECT và FROM là bắt buộc.23Giả sử một cột Student có hai cột, Name và Marks. Làm thế nào để có được Name và Marks của ba sinh viên top đầu.SELECT Name, Marks FROM Student s1 where 3 <= (SELECT COUNT(*) FROM Students s2 WHERE s1.marks = s2.marks)24SQL comments là gì?Khi muốn ghi chú thích vào câu truy vấn SQL, để làm cho câu truy vấn ấy trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn, thì sử dụng SQL comment.
SQL comments có thể được đặt bởi hai dấu nối liên tục (-) hoặc /* …. */
Khi câu truy vấn được thực thi thì trình biên dịch sẽ tự động bỏ qua những dòng có comment.25Sự khác biệt giữa những lệnh TRUNCATE, DELETE và DROP?DELETE xóa một hoặc tất cả những hàng từ một bảng dựa trên điều kiện và có thể được phục hồi lại.
TRUNCATE xóa tất cả những hàng từ một bảng bằng cách phân bổ những trang bộ nhớ và không thể phục hồi lại
DROP xóa hoàn toàn một bảng từ cơ sở dữ liệu.26những tính chất của một giao dịch là gì?Nói chung những tính chất này được gọi là tính chất ACID bao gồm:
Tính nguyên tử (Atomicity)
Tính nhất quán (Consistency)
Cô lập (Isolation)
Độ bền (Durability).27ROWID tức là gì?Đó là một cột giả dài 18 ký tự gắn liền với mỗi hàng của một bảng.28Xác định UNION, MINUS, UNION ALL, INTERSECT?MINUS – sử dụng để phối hợp 2 câu lệnh SELECT, nó trả về tất cả những bản ghi chỉ thuộc vào bảng của câu truy vấn SELECT trước tiên, những bản ghi giao nhau và những bản ghi của câu truy vấn SELECT thứ 2 thì không được lấy vào kết quả..
UNION – Bạn viết hai hay nhiều câu truy vấn SELECT khác nhau nhưng bạn muốn nó trả về một danh sách kết quả duy nhất thì bạn phải sử dụng toán tử UNION
UNION ALL – trả về tất cả những hàng được chọn lựa bởi một trong hai truy vấn, giữ lại những kết quả trùng
INTERSECT – lấy ra những bản ghi nào mà nó hiện diện ở trong cả 2 bảng (có trong bảng này và cũng có trong bảng kia)29Giao dịch ( transaction) là gì?Một giao dịch là một dãy mã chạy trên cơ sở dữ liệu. Cần có cơ sở dữ liệu từ một trạng thái nhất quán sang trạng thái khác.30Sự khác nhau giữa UNIQUE và PRIMARY KEY constraints là gì?Một bảng có thể chỉ có một PRIMARY KEY và có thể không có hoặc có mộ hay nhiều UNIQUE keys.
PRIMARY KEY không thể chứa trị giá Null , UNIQUE có thể chứa trị giá Null.31Khóa tổng hợp (Composite primary key) là gì?Khóa chính được tạo trên nhiều cột được gọi là khóa chính tổng hợp.32Index là gì?Index (Chỉ mục) là bảng tra cứu đặc biệt mà Database Search Engine có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu suất thực hiện những truy vấn.
Index có thể được tạo ra trên một hoặc nhiều cột của một bảng.33Subquery là gì?Truy vấn con (còn được gọi truy vấn phụ hay truy vấn lồng nhau) là một truy vấn bên trong truy vấn SQL khác và được nhúng bên trong mệnh đề WHERE.34Tối ưu hoá truy vấn là gì?Tối ưu hóa truy vấn là một quá trình trong đó hệ thống cơ sở dữ liệu so sánh những chiến lược truy vấn khác nhau và chọn lựa truy vấn với kinh phí thấp nhất.35Collation là gì?Bộ quy tắc khái niệm cách dữ liệu được lưu trữ, cách phân biệt chữ hoa chữ thường và ký tự Kana có thể được xử lý thế nào.36Tính toàn vẹn tham chiếu là gì?Tập những quy tắc hạn chế những trị giá của một hoặc nhiều cột của những bảng dựa trên những trị giá của khóa chính hoặc khóa duy nhất của bảng tham chiếu.37Hàm Case là gì?Trường hợp tạo điều kiện logic kiểu if-then-else trong SQL. Nó đánh giá một danh sách những điều kiện và trả về một trong nhiều biểu thức kết quả tốt.38Xác định một bảng tạm thời?Một bảng tạm là một cấu trúc lưu trữ tạm thời để lưu trữ dữ liệu tạm thời.39Làm thế nào chúng ta có thể tránh trùng lặp hồ sơ trong một truy vấn?Bằng cách sử dụng từ khoá DISTINCT sao chép hồ sơ trong một truy vấn có thể tránh được.40giảng giải sự khác nhau giữa Đổi tên (Rename) và Bí danh (Alias)?Đổi tên là một tên thường xuyên cho một bảng hoặc cột
Bí danh là tên tạm thời cho một bảng hoặc cột.41View là gì?Một khung nhìn là một bảng ảo chứa dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng. Lượt xem hạn chế quyền truy cập dữ liệu của bảng bằng cách chỉ chọn lựa những trị giá được yêu cầu và thực hiện những truy vấn phức tạp một cách dễ dàng.42Lợi ích của Views là gì?Ưu điểm của Views:
Chế độ xem hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu vì chế độ xem có thể hiển thị những cột được chọn lựa từ bảng.
Có thể sử dụng chế độ xem để truy vấn những kết quả tìm kiếm phức tạp. Ví dụ: chế độ xem có thể được sử dụng để truy vấn thông tin từ nhiều bảng mà không có sự hiểu biết của người sử dụng.43Liệt kê những đặc quyền khác nhau mà người sử dụng có thể cấp cho người sử dụng khác?SELECT, CONNECT, RESOURCES.44Schema trong sql là gì?sơ đồ là tập hợp những đối tượng cơ sở dữ liệu của Người sử dụng.45Bảng trong sql là gì?Một bảng là đơn vị cơ bản của lưu trữ dữ liệu trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Dữ liệu bảng được lưu trữ trong hàng và cột.46Chế độ xem (View) có chứa dữ liệu không?Không, View là cấu trúc ảo.47Chế độ xem có thể dựa trên chế độ xem khác không?Chế độ xem dựa trên một Chế độ xem khác.48Sự khác biệt giữa mệnh đề Having và mệnh đề Where?Cả hai đều chỉ định điều kiện tìm kiếm nhưng mệnh đề Having chỉ được sử dụng với câu lệnh SELECT và thường được sử dụng với mệnh đề GROUP BY. nếu như mệnh đề GROUP BY không được sử dụng thì Havingn sử dụng giống như mệnh đề WHERE.49Sự khác nhau giữa bảng tạm cục bộ (Local) và bảng tạm toàn cầu (Global) là gì?nếu như được khái niệm bên trong câu lệnh hợp chất,
Một bảng tạm thời cuộc bộ tồn tại trong 1 kết nối. Khi kết thúc kết nối thì bảng tạm này sẽ tự động được xóa. Tên của bảng tạm kiểu Local được khởi đầu bằng ký tử #
Một bảng tạm thời toàn cầu tồn tại vĩnh viễn trong db nhưng những hàng của nó biến mất khi kết nối được đóng lại. Tên bảng tạm kiểu Global được khởi đầu bằng ##.50CTE trong sql là gì?Biểu thức bảng CTE ( Common Table Expression) hoặc bảng chung là một biểu thức có chứa tập kết quả tạm thời được khái niệm trong câu lệnh SQL.

Related Posts

EtherNet/IP là gì? Cùng tìm hiểu về giao thức EtherNet/IP

EtherNet/IP là gì? Ethernet/IP thực chất là bao gồm: EtherNet và IP (Industrial Protocol). Không giống như nhiều giải pháp Ethernet công nghiệp khác, Ethernet/IP sử dụng giao thức mở sẵn có, đã được chấp thuận rộng rãi như CIP....

IEC 61850 là gì? Tìm hiểu tổng quan về giao thức IEC 61850

Giao thức IEC 61850là gì? giao thức IEC 61850 là tiêu chuẩn quốc tế mới dựa trên Ethernet và đã trở thành tiêu chuẩn truyền thông trong những cơ sở phát điện và trạm biến áp. Mục tiêu của tiêu...

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại, ưu nhược điểm PLC

Cấu tạo của PLC PLC được cấu thành bởi phần cứng và phần mềm, chúng tương tác với nhau để tạo thành hệ thống PLC hoàn chỉnh. Cấu tạo của PLC dựa trên những nguyên tắc được sử dụng tương...

Sensor là gì? Tổng quan về những loại cảm biến thông dụng

Sensor là gì? Sensor là gì(hay cảm biến) là một thiết bị cảm nhận, phát hiện và phản hồi với một số loạt đầu vào từ môi trường vật lý. Một đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng,...

LAN, MAN, WAN là gì? Tổng quan về mạng LAN, MAN và WAN

LAN – Local Area Network (Mạng cục bộ) LAN – Local Area Network LAN là viết tắt của cụm từ tiếng anh “Local Area Network” có thể dịch là mạng cục bộ hay mạng nội bộ. Mạng LAN thường được...

CAN, CANbus là gì? Chi tiết về CAN (Controller Area Network)

CANbus là gì? CAN được phát triển lần trước tiên bởi Robert Bosch GmbH, Đức vào năm 1986 khi họ được Mercedes yêu cầu phát triển một hệ thống liên lạc giữa ba ECU (bộ điều khiển điện tử) trên...

Gateway là gì? Tổng quan về bộ chuyển đổi giao thức Gateway

Bộ chuyển đổi giao thức Gateway là gì? Gateway là một nút mạng được sử dụng trong viễn thông nhằm kết nối hai mạng có giao thức truyền thông khác nhau có thể giao tiếp được với nhau. Gateway có...

Chứng thực, chứng mục tiêu chuẩn cho thiết bị và máy móc

chứng thực là hoạt động đánh giá, xác định đối tượng sao cho thích hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo thiết bị, máy móc phải được vận hành một những...

Hệ thống nhúng là gì? Tìm hiểu tổng quan Embedded System

Hệ thống nhúng là gì? Hệ thống nhúng là  Hệ thống là một sự sắp xếp mà trong đó tất cả những thành phần của nó hoạt động theo những quy tắc được xác định cụ thể. Đó là phương...

PID là gì? Điều khiển PID

PID là gì? PID là gì (Proportional Integral Derivative) là một cơ chế phản hồi vòng điều khiển được sử dụng rộng rãi trong những hệ thống điều khiển công nghiệp. Bộ điều khiển PID được sử dụng nhiều nhất...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *